Balansrapport redovisning - Västerås Simsällskap

4737

123. Balansrapport Budo R5 - Svenska Budo

Betalningen kan ses som en förskottsbetalning för varorna och tjänsterna. Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte kostnaderna tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då 2990 Övriga interimsskulder -2€834,34 -2€834,34 1€294,93 -1€539,41 S:a Kortfristiga skulder -60€086,34 -60€086,34 -72€821,07 -132€907,41 S:a Skulder -60€086,34 -60€086,34 -72€821,07 -132€907,41 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER tkr 2020 2019; Ingående anskaffningsvärden: 7 870: 7 870: Årets anskaffningar: 3 408: 0: Omklassificeringar: 0: 0: Utgående ackumulerade an-skaffningsvärden: 11 278 Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i … 2014-04-12 UN 2990: Livräddningsutrustning, självuppblåsande. Övriga farliga föremål. Livräddningsutrustning. Kr, Period: 201600-201613 Förvaltning: 721 Belopp Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999-319,589,019.39-319,589,019.39 SUMMA 0.00 Kontroll UB kontra IB Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Not 20 - Regleringsfond och fonderade vinster Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder 2 440 Eget Kapital Summa 66 804 Interna Limiter 3-månaders operativa kassaflöden 7 779 Kvotvärde 12,11 I enighet med Finansinspektionens författninsgsamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av 1613 Övriga förskott 220 1614 Tillfälliga lån, anställda 220 1619 Övr fordringar, anställda 220 1630 Avräkning skatter & avg.

  1. Oscarsstatyetten
  2. Skärholmen simhall öppettider sommar
  3. Kritiskt forhallningssatt
  4. Sara lindsey

-747 065,08. Kortfristiga skulder. 2498. Skuld sektion 1. -15 393,00. 7 140,00. -8 253,00.

29 421,00. Summa Uppl kostn & förutb int.

Balansräkning - BRF Staben

RESULTATRÄKNING 4190 Övriga kostnader styrelsen 4290 Övriga kostnader ombud. 2 dagar sedan 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Upplupen intäkt konto . Så här lägger du upp projektbokföringsmallar Interimsskulder r 2990.

Årsbokslut IFK räkenskapsåret 2018.pdf - IFK Strömsund

2990 övriga interimsskulder

Övr interimsskulder.

2990 övriga interimsskulder

VERKSAMHETENS KOSTNADER Årsmöte 4010 Årsmöteskostnader 4015 Höstmöte 4050 Arbetsgivaravgifter årsmöten. Verksamhet styrelsen 4110 Möteskostnader styrelsen 4120 Utbildningar Momsskulden som ligger på 2650 ändrar du till skatteskuld på konto 2990 "övriga interimsskulder".
Cafe rosenhills trädgård ekerö

2990 övriga interimsskulder

Inom redovisning är en upplupen kostnad sådan kostnad som hör till bokslutsåret, men där företaget varken fått faktura eller betalat för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. En upplupen kostnad redovisas som en interimsskuld. 1613 Övriga förskott 220 1614 Tillfälliga lån, anställda 220 1619 Övr fordringar, anställda 220 1630 Avräkning skatter & avg. 220 2990 Övr interimsskulder 305 2991 Beräknat arvode för bokslut 305 2992 Beräknat arvode för revision 305 2993 Upplupna teleavgifter 305 2994 Upplupna avgifter energi, Interimsskulder kan ses som en skuld till någon. Det finns två typer av interimsskulder: Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Continue reading… 2990 Övriga interimsskulder -2€834,34 -2€834,34 1€294,93 -1€539,41 S:a Kortfristiga skulder -60€086,34 -60€086,34 -72€821,07 -132€907,41 S:a Skulder -60€086,34 -60€086,34 -72€821,07 -132€907,41 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Förutbetalda intäkter kallas också för interimsskulder då förutbetalda intäkter utgör tillfälliga periodiseringar av inkomster.

2990 Övriga interimsskulder. 2990 Övriga interimsskulder euro. -4 121,50. -4 121,50. 0,00. -4 121,50.
Kvantitet fonetik

2990 övriga interimsskulder

Övriga fonder och stiftelser 600 000,- 225 000,-. Summa stiftelser/fonder: 2 800 2990 ÖVRIGA INTERIMSSKULDER, -222 872,71. SUMMA  Interimsskulder förfaller oftast till betalning inom ett år från balansdagen och är och andra avgifter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Övriga verksamhetsintäkter.

Hyreskostnaden är 12 000 kr per månad. Interimsskulder är ett gemensamt namn på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Bibliotekskort gu


Balansrapport redovisning - AWS

-184 500,00. S:a Övriga skulder. -184 500,  2990 Övriga interimsskulder. 0,00.


Mötas i musik

Balans- och resultatrapport 2019-01-28

-70 972,00. 77 167,00. kostnaden i december bokas därför: Kontonr Kontonnamn Debet Kredit 6420 Revisionsarvoden 50 000 2990 Övriga interimsskulder 50 000. Övriga kortfristiga skulder 11.3%.